Taipei - Yong He Dou Jiang Da Wang's Soy Milk and Fried Dough

Enjoy a classic Taiwanese breakfast at Yong He Dou Jiang Da Wang in Taipei with Sarah Benjamin. She digs into their specialties, salty soy milk and a pancake wrapped around fried dough fritters (shao bing jia you tiao).