Taipei - KaoChi's Xiao Long Bao

Sarah Benjamin visits the popular eatery KaoChi in Taipei, Taiwan to try out their famous Xiao Long Bao (steamed bun) and Sheng Jian Bao (pan-fried dumpling).